8 678 06862

Saugaus pirkimo garantija

Kiekvienas apmokėjimas atliekamas per mūsų mokėjimo partnerių Paysera.lt apmokėjimo sistemą, kuri yra visiškai patikima ir nuolatos tikrinama įvairiausių institucijų, kurios yra atsakingos už saugų duomenų pateikimą ir vartotojų apsaugą. Tad nėra jokios grėsmės, kad pirkimo metu būtų kažkokiu būdu netinkamai panaudoti jūsų pateikti duomenys. Taip pat TuriuDovana.lt yra atsakinga už jūsų pateiktų duomenų saugumą ir jokiais būdais neperduoda jų trečiosioms šalims nebent tai yra įstatymų numatyta tvarka.

Taisyklės

Dovanų kupono pirkimo-pardavimo sutarties (toliau "Sutartis") sąvokos:

Tarpininkas (toliau sutartyje ,,Tarpininkas“) – pagal individualios veiklos pažymą Nr.620250, elektroninės prekybos sistemos  TuriuDovana.lt (toliau ,,Sistema’’) administratorius  - reklamuojantis Teikėjo paslaugas ar prekes už kurias numatytas atsiskaitymas Dovanų kuponų pavidalu.

Pirkėjas - fizinis arba juridinis asmuo, įsigyjantis Dovanų kuponą iš Tarpininko ir turintis teisę juo naudotis (dovanoti ir pan.).
Paslaugos Teikėjas - paslaugų teikimo sutartį su Tarpininku pasirašęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagal sutartyje numatytas sąlygas, teikia paslaugas arba parduoda prekes.
Paslaugos Gavėjas - asmuo, įgijęs teisę atsiskaityti Tarpininko Dovanų kuponu už Paslaugos teikėjo suteiktas paslaugas ar prekes.
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartis nustato Tarpininko ir Pirkėjo (toliau "Šalys") santykius, susijusius su dovanų kupono įsigijimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka.
1.2. Šia Sutartimi Tarpininkas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo įsigytą dovanų kuponą, o Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje numatyta tvarka sumokėti Tarpininkui dovanų kupono kainą.
1.3. Dovanų kupone (toliau „Kuponas“) yra nurodytas brūkšninis kodas (toliau „Dovanų kupono kodas“), kurį aktyvavęs (sumokėdamas Kupone nurodytą kainą) Pirkėjas Kupono galiojimo laikotarpiu turi teisę reikalauti suteikti Sistemoje TuriuDovana.lt nurodytą paslaugą ar prekę. Aktyvuotas Dovanų kupono kodas yra vienintelis paslaugos, nurodytos Kupone, užsakymą ir apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.
1.4. Šalys pareiškia, jog supranta, kad Tarpininkas pats neteikia Kuponuose nurodytų paslaugų ir jas tik platina Sistemoje. Kuponuose nurodytas paslaugas ar prekes savarankiškai teikia Paslaugų Teikėjai, nurodyti Sistemoje, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
1.5. Pirkėjas pareiškia, kad jam yra žinoma, kad Paslaugų Teikėjai, prieš suteikiant Kupone nurodytą paslaugą, gali reikalauti pasirašyti papildomus susitarimus ir (ar) sutikimus, susijusius su paslaugos teikimo taisyklėmis, ir tam neprieštarauja. Pirkėjui yra žinoma, kad jam atsisakius pasirašyti šiame Sutarties punkte nurodytus susitarimus ir (ar) sutikimus, Paslaugų Teikėjai gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą ar prekes ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.
1.6. Pirkėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su Sistemoje platinamame nurodytos paslaugos aprašymu bei jai taikomais reikalavimais (įskaitant, bet neapsiribojant, amžiaus riba), kuriuos Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti Sistemoje nurodyta paslauga, privalo atitikti. Pirkėjui yra žinoma, kad Paslaugų Teikėjai gali atsisakyti suteikti Sistemos Kupone nurodytą paslaugą asmeniui, kuris neatitinka paslaugos teikimui keliamų reikalavimų, ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.
1.7. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Paslaugų Teikėjas gali atsisakyti suteikti Sistemos Kupone nurodytą paslaugą ar prekę, jei toks paslaugos ar prekės suteikimas konkrečiu atveju sukeltų grėsmę Pirkėjo sveikatai, gyvybei ar galėtų padaryti kitokios žalos.
1.8. Kai kurios Sistemoje naudojamos pramogų nuotraukos nėra autentiškos tos pramogos nuotraukos. Pirkėjas, įsigydamas kuponą, patvirtina, kad jam tai yra žinoma ir tam neprieštarauja.

 

2. KUPONŲ KAINA, JŲ ĮSIGIJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Šios Sutarties nuostatos taikomos, kai Kuponai įsigyjami elektroninės prekybos sistemoje adresu www.turiudovana.lt.
2.2. Paslaugos kainos nurodomos Sistemoje. Kiekvienos Paslaugos kaina pateikiama atskirai, kartu su jame nurodytos paslaugos aprašymu.
2.3. Įsigydamas Kuponą, Pirkėjas privalo:
2.3.1. užpildyti užsakymo anketą (toliau – “Užsakymo anketa”);
2.3.2. sumokėti Kupono kainą (ir papildomus mokesčius, jei jie konkrečiu atveju taikomi) vadovaujantis Sistemoje pateiktas nurodymais.
2.4. Pirkėjas turi teisę pasirinkti kainos sumokėjimo būdą ir atsiskaityti už įsigyjamą Kuponą: 2.4.1. naudojantis pasirinkto banko elektronine atsiskaitymo sistema;
2.4.2. pavedimu į Tarpininko nurodytą sąskaitą.
2.5. Tuo atveju, kai Dovanų Kupone nurodytos vertės nepakanka Pirkėjo norimai paslaugai ar prekei įsigyti, jis turi primokėti kainų skirtumą.

2.6. Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad jei Kupono vertė yra didesnė nei Sistemoje nurodytos Paslaugos vertė, verčių skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas ir (ar) kitaip kompensuojamas.
2.7. Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis įsigytas Kuponas negali būti grąžintas Tarpininkui ir už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami.
2.8. Jei Pirkėjas, įsigydamas Kuponą Sistemoje pažymi, kad pageidauja gauti sąskaitą, sąskaita jam išsiunčiama Užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Pirkėjas patvirtina, kad, prieš sudarymas šią Sutartį, atidžiai susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka.
3.2. Pirkėjui yra žinoma, kad ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, vadovaudamasis Sistemoje pateikiamais nurodymais, paspaudžia mygtuką "SUTINKU SU SUTARTIES SĄLYGOMIS", taip patvirtindamas savo sutikimą su šios Sutarties sąlygomis.
3.3. Tarpininkas įsipareigoja nedelsiant patvirtinti Sutarties sudarymo faktą, atsiųsdamas patvirtinimą Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

4. DOVANŲ KUPONO PRISTATYMAS

4.1. Kuponas bus pristatytas per 1-5 min. Kuponas atsiunčiamas PDF formatu į Pirkėjo nurodytą el. pašto dėžutę. Gautą dovanų kuponą galima atsispausdinti įprastu (spalvotu arba ne spalvotu) spausdintuvu arba tiesiog dovanos gavėjui išsiųsti el. paštu.

 

5. KUPONO GALIOJIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

5.1. Pirkėjo vadovaujantis šia Sutartimi įsigytas Kuponas galioja 60 (šešiasdešimt) dienų nuo šios Sutarties sudarymo dienos (su šioje Sutartyje nurodytomis išimtimis), šis terminas nurodomas Kupone (žr. Dovanų kupono kodo galiojimo terminą).
5.2. Pirkėjas patvirtina, kad aiškiai supranta, jog:
5.2.1. Kupone nurodytas galiojimo terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas;
5.2.2. Pirkėjui nepanaudojus Kupono jame nurodytu galiojimo terminu, yra laikoma, kad paslauga, nurodyta Kupone, buvo suteikta ir tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.
5.3. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Kupone nurodytos paslaugos suteikimo data ir laikas nustatomas vadovaujantis Tarpininko parengtomis Užsakymo taisyklėmis. Esminės Užsakymo taisyklių sąlygos: Kupono turėtojas dėl paslaugos suteikimo ar prekės įsigijimo privalo kreiptis Sistemoje TuriuDovana.lt išsirinktos prekės ar Paslaugos Teikėjo nurodytu telefonu, elektroniniu paštu ar kitu nurodytu būdu ir nurodyti Dovanų kupono kodą bei galiojimo datą, atlikti rezervaciją, naudojant Kupone nurodytą Dovanų kupono kodą, gauti rezervacijos patvirtinimą, papildomą informaciją, ir sutartu laiku atvykti į nurodytą vietą. Pirkėjas aiškiai supranta, kad jo neatvykimas sutartu laiku į nurodytą vietą laikomas tinkamu paslaugų suteikimu ir pinigai už Kuponą tokiu atveju nėra grąžinami ir jo vertė nėra kompensuojama kitokiu būdu.

6. Vienu Dovanų kuponu galima pasinaudoti tik vieną kartą. 

 

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Pirkėjas turi teisę:

6.1.1. Visi ginčai susiję su Tarpininku yra sprendžiami tarp Pirkėjo ir Tarpininko derybų būdu.
6.1.2. Reikalauti tinkamo Tarpininko pareigų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymo.
6.2. Pirkėjas privalo:
6.2.1. atsisakydamas Sutarties 6.1.1 punkte nustatyta tvarka per penkiolika dienų nuo rašytinio pranešimo išsiuntimo dienos savo lėšomis grąžinti Tarpininkui Kuponą, kuris buvo įsigytas šia Sutartimi;
6.2.2. sudarydamas šią Sutartį, pateikti visus Tarpininko prašomus duomenis;
6.2.3. perleisdamas savo teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims užtikrinti ir garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės, tinkamai laikysis šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
6.3. Tarpininkas turi teisę:
6.3.1. atsisakyti sudaryti Sutartį su Pirkėju, jei jos sudarymo metu buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.
6.4. Tarpininkas privalo:
6.4.1. užtikrinti tinkamą Rezervacijos taisyklių laikymąsi ir dėti maksimalias pastangas tam, kad Kupone nurodyta paslauga būtų suteikta Pirkėjui ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo pirmojo kreipimosi dėl paslaugos suteikimo Rezervacijos taisyklių nustatyta tvarka, tiek, kiek tai priklauso nuo aplinkybių, kurias Tarpininkas gali įtakoti.
6.4.2. laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

6.5. Įsigytą ir nepanaudotą TuriuDovana.lt Dovanų kuponą galima grąžinti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jo įsigijimo dienos. Klientas turi pateikti laisvos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo, parašant elektroninį laišką info@turiudovana.lt nurodant grąžinimo priežastį bei kupono unikalų rezervacijos kodą.  

 

7. DUOMENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS

7.1. Užsakymo anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus Sistemos reikalaujamus duomenis.
7.2. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t.y. tokiu atveju Tarpininkas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.
7.3. Pirkėjas neatlygintinai suteikia Tarpininkui teisę naudotis jo pateiktais duomenimis tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Sutarties vykdymui. Ši teisė galioja iki Kupone nurodytos paslaugos suteikimo arba Kupono galiojimo termino pabaigos.
 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.2. Pirkėjas atsako už sudarant šią Sutartį jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.
8.3. Tarpininkas negarantuoja Kupone nurodytos paslaugos suteikimo galimybės konkrečią Pirkėjo pasirinktą dieną.
8.4. Tarpininkas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą tiek, kiek jį sąlygoja Pirkėjo kaltė Sutarties sudarymo metu pateikiant melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis.
8.5. Tarpininkas neatsako už žalą, kilusią paslaugų, nurodytų Kupone, teikimo metu ar jų sąlygotą. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad visa atsakomybė, susijusi su paslaugų teikimu, tenka jų teikėjams.

 

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Informacija apie Klientą yra konfidenciali ir trečiosioms šalims Tarpininkas ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.

9.2. Šalys aiškiais supranta, kad Pirkėjui perleidus teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, šios Sutarties sąlygos jiems yra privalomos.
9.3. Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje, Tarpininko rekvizitais laikomi žemiau nurodytieji:

Monika Vaznonė

Individuali veikla pagal pažymą Nr. 620250
Tel. +370 678 06862
El. p. info@turiudovana.lt

A/s  Nr. LT 15 7044 0600 0813 6188 AB SEB bankas
9.4. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

© 2014-2024 TuriuDovana.lt
Sprendimas: Infoface